Phát biểu nào không đúng vẽ đặc điểm dân sỗ nước ta hiện nay?

Phát biểu nào không đúng vẽ đặc điểm dân sỗ nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có nhiều dân tộc ít người.                                             B. Gia tăng dân số tự nhiên rất cao

C. Dân tộc Kinh đông nhát.                                                 D. Có quy mô dân số lớn

B. Gia tăng dân số tự nhiên rất cao