Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành điện ra rất nhanh.

C. Tỉ trọng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua các năm.

D. Đáp ứng hoàn toàn yêu càu phát triển đất nước hiện nay.

A. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.