Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta gần đây đã giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh do

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta gần đây đã giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. y tế phát triển mạnh.                                                     B. mức sống nâng cao.

C. cơ cấu dân số trẻ.                                                         D. quy mô dân số lớn.
D. quy mô dân số lớn.