Thiên tai nào sau đây rất hiếm khi xảy ra ở đồng bằng nước ta?

Thiên tai nào sau đây rất hiếm khi xảy ra ở đồng bằng nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lũ lụt.                             B. Động đất.                        c. Hạn hán.                            D. Bão.

B. Động đất.