Việc đấy mạnh cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động chủ yếu đến yếu tố nào sau đây đối với việc phát triển kinh tế - xã hội?

Việc đấy mạnh cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động chủ yếu đến yếu tố nào sau đây đối với việc phát triển kinh tế - xã hội?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng cường xuất khẩu lao động.                               B. Đấy mạnh phát triển công nghiệp.

c. Mờ rộng các hoạt động dịch vụ.                                 D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa.

D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa.