So dân đô thị trong những năm gần đây tăng nhanh chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

So dân đô thị trong những năm gần đây tăng nhanh chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu.  

B. Tác động của quá trình công nghiệp hóa.
C. Ở đô thị cơ sở hạ tầng ngày càng tốt
D. Ở đô thị dễ kiếm việc làm có thu nhập.

B. Tác động của quá trình công nghiệp hóa.