Phát biếu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

Phát biếu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các dân tộc ít người tập trung chủ yếu ở đồng bằng.

B. Có nhiều thành phần dân tộc, bản sắc văn hóa đa dạng.

C. Mức sống của một bộ phận dân tộc còn thấp.

D. Dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng số dân.

A. Các dân tộc ít người tập trung chủ yếu ở đồng bằng.