Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào có GDP bình quân tính theo đầu người thấp nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào có GDP bình quân tính theo đầu người thấp nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                                          
B. Tây Nguyên.
C. Bắc Trung Bộ.   
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
A