Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta?

Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có dòng biến chảy ven bờ.                                            B. Có các ngư trường trọng điểm.

C. Có nhiều đào và quàn đảo.                                            D. Biển nhiệt đới ãm quanh năm.
B. Có các ngư trường trọng điểm.