Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trường công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trường công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mở rộng thu hút đàu tư nước ngoài.                      B. tăng cường khai thác khoáng sản.

C. phát triển mạnh các hàng xuất khẩu.                      D. nâng cao trình độ người lao động.
C. phát triển mạnh các hàng xuất khẩu.