Ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp, cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là

Ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp, cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hạn chế nạn du canh, du cư trong vùng.

B. giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân.

C. góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.

D. góp phần giảm nhanh tỉ trọng cây lương thực.

D. góp phần giảm nhanh tỉ trọng cây lương thực.