Tuyến đường bộ có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế - xà hội vùng Tây Bắc nước ta là

Tuyến đường bộ có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế - xà hội vùng Tây Bắc nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. quốc lộ số 2.         B. quốc lộ số 3.           C. quốc lộ số 6.                 D. quốc lộ số 5.

C. quốc lộ số 6.