Việc phát huy thế mạnh của từng vùng, tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới

Việc phát huy thế mạnh của từng vùng, tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Việc phát huy thế mạnh của từng vùng, tăng cường hội nhập với thế giới đã dẫn tới

A.       chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ.

B.      phân hóa sản xuất giữa các vùng, ra đời vùng kinh tế trọng điểm.

c. sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng.

D. hình thành các vùng kinh tế trọng điểm và dịch vụ tư vấn đầu tư.

B.      phân hóa sản xuất giữa các vùng, ra đời vùng kinh tế trọng điểm.