Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi nước ta phổ biến loại đất nào sau đây?

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi nước ta phổ biến loại đất nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Feralit nâu đỏ và đất phù sa.                                      B. Feralit có mùn và đất mùn thô.

C. Feralit nâu đỏ và đất phù sa.                                      D. Feralit có mùn và đẩt mùn.

  D. Feralit có mùn và đẩt mùn.