Mạng lưới đường bộ của nước ta đã được mở rộng và hiện đại hóa nhờ

Mạng lưới đường bộ của nước ta đã được mở rộng và hiện đại hóa nhờ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  huy động nguồn vốn và tập trung đầu tư.

B. sự phát triển mạnh của thông tin liên lạc.

C. ở vị trí các tuyến trung chuyển trong vùng Đông Nam Á.

D. nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa.

A.  huy động nguồn vốn và tập trung đầu tư.