Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế nạn cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là

Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế nạn cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. xây dựng hệ thống đê biến.                                          B. bảo vệ rừng ngập mặn.

C. trồng rừng phòng hộ.                                                   D. đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.

C. trồng rừng phòng hộ.