Phát biểu nào không đúng về giao thông đường sông ở nước ta?

Phát biểu nào không đúng về giao thông đường sông ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tập trung chủ yếu ở đông bằng.                                 B. Tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước.

C. Phương tiện vận tải ít được cải tiến.                           D. Trang thiết bị cảng sông còn lạc hậu.

 B. Tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước.