Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có diện tích trông cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đạt trên 50% (năm 2007) chỉ xuất hiện ở các vùng

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có diện tích trông cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đạt trên 50% (năm 2007) chỉ xuất hiện ở các vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đông Nam Bộ, Đông bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long