Nội dung nào sau đây đúng vè hiện trạng tài nguyên rừng ờ nước ta hiện nay?

Nội dung nào sau đây đúng vè hiện trạng tài nguyên rừng ờ nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.

B. Diện tích rừng chiếm trên 70% lãnh thổ.

C. Diện tích rừng trồng lớn hơn rừng tự nhiên.

D. Rừng nghèo và rừng mới phục hồi chiếm tỉ lệ nhỏ.

 A. Chất lượng rừng chưa thể phục hồi.