Đặc điểm nào sau đây không đúng về sự phân bố dân cư ở nước ta?

Đặc điểm nào sau đây không đúng về sự phân bố dân cư ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Dân cư tập trung đông nhất ở vùng nhiều tài nguyên thiên nhiên.

B. Dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn.

C. Phần lớn vùng ven biển có mật độ dân cư cao hơn vùng đồi núi.

D. Dân cư tập trung ở vùng đông bằng.


 
A. Dân cư tập trung đông nhất ở vùng nhiều tài nguyên thiên nhiên.