Quỹ thời gian lao động chưa được sử dụng hết ở nông thôn nước ta là do

Quỹ thời gian lao động chưa được sử dụng hết ở nông thôn nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. lao động nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ.

B. chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn chậm chạp.

C. chưa áp dụng công nghệ tiên tiến.

D. bình quân đất nông nghiệp thấp, chưa đa dạng hóa ngành nghề.

D. bình quân đất nông nghiệp thấp, chưa đa dạng hóa ngành nghề.