Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chê di nhiệt của Hà Nội và Cần Thơ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chê di nhiệt của Hà Nội và Cần Thơ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.                    B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ hơn.                     D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

  D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.