Nội dung nào sau đây không đúng với xu hướng phát trién cùa ngành chăn nuôi nước ta hiện nay?

Nội dung nào sau đây không đúng với xu hướng phát trién cùa ngành chăn nuôi nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giảm tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp.              B. Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng chăn nuôi lấy thịt, lấy sữa.                 D. Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

A. Giảm tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp.