Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Giáo dục, y tế, vãn hóa phát triển.                              B. Nhiều dân tộc, lao động dồi dào.

C. Dân số đông, gia tăng còn nhanh.                              D. Các đô thị có nhiều lao động kĩ thuật cao.
A. Giáo dục, y tế, vãn hóa phát triển.