Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của dãy Hoàng Liên Sơn đối với khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta?

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của dãy Hoàng Liên Sơn đối với khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của dãy Hoàng Liên Sơn đối với khí hậu vùng núi Tây Bắc nước ta?

A.       Làm cho mùa đông đến muộn hơn so với vùng Đông Bắc.

B.      Tạo nên sự phân hóa khí hậu theo đai cao.

c. Lam gió mùa Đông Bắc suy yếu khi vào đến vùng.

D. Làm cho vùng có khí hậu lạnh nhat ca nươc.

c. Lam gió mùa Đông Bắc suy yếu khi vào đến vùng.