Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế cho thấy nền kinh tế nước ta

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế cho thấy nền kinh tế nước ta

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế cho thấy nền kinh tế nước ta

A.       thành phần Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.

B.       chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

c. chuyển biến nhanh theo hướng tích cực.

D. chuyến biến theo hướng nền kinh tế thị trường.
D. chuyến biến theo hướng nền kinh tế thị trường.