Đặc điểm nào sau đây đúng với chất lượng nguồn lao động ở nước ta?

Đặc điểm nào sau đây đúng với chất lượng nguồn lao động ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn lao động dôi dào chiếm trên 50% dân số.

B. Lao động phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi.

C. Hằng năm được bổ sung một lực lượng lao động mới.

D. Người lao động cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm sản xuất.

D. Người lao động cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm sản xuất.