Ngành khai thác dầu khí được phát triển mạnh ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

Ngành khai thác dầu khí được phát triển mạnh ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Ngành khai thác dầu khí được phát triển mạnh ở các nước nào trong khu vực Đông Nam Á?

A.       Xin-ga-po, Lào, Việt Nam.                                         B. Việt Nam, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a.

c. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a.                                D. Bru-nây, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin.

  B. Việt Nam, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a.