Nguyên nhân nào sau đây làm cho tỉ lệ thiếu việc làm của nông thôn nước ta còn cao?

Nguyên nhân nào sau đây làm cho tỉ lệ thiếu việc làm của nông thôn nước ta còn cao?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Dân số nước ta tập trung ở nông thôn, ruộng đất bình quân theo đầu người thấp.

B. Hạ tầng cơ sở nông thôn chưa phát triển, chủ yếu là lao động nông nghiệp.

C. Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp và nghề phụ chưa phát triển.

D. Diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết, sản xuất thiếu ổn định.

C