Tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ sau khi ra nhập WTO là do

Tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ sau khi ra nhập WTO là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khu vực mới phát triển nên thường có tốc độ phát triển nhanh.

B. tiềm lực của các nhà đàu tư nước ngoài.

C. có vai trò ngày càng quan trọng trong giai đoạn đổi mới của đất nước.

D. khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh kém phát triển.

C. có vai trò ngày càng quan trọng trong giai đoạn đổi mới của đất nước.