Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.

B. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

C. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.

D. thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
A. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.