Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là

Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các con sông.

B. xây dựng và mở rộng vườn quốc gia.

C. bảo vệ nghiêm ngặt các khu dự trữ sinh quyển.

D. phục hồi và phát triển nhanh chóng rừng ngập mặn.

A. bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các con sông.