Vùng đồng bằng thường bị nạn cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn ở nước ta là

Vùng đồng bằng thường bị nạn cát bay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đồng bằng ven biển miền Trung.                              B. Đồng bằng sông Cừu Long.

C. đồng bằng nhỏ trên núi.                                            D. Đồng bằng sông Hồng.

A. đồng bằng ven biển miền Trung.