Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.có công nghệ sản xuất hiện đại.                                           B. có giá trị sản xuất lớn.

C. có lợi thế về nguyên liệu, lao động, thị trường.                   D. đòi hỏi ít lao động.

C. có lợi thế về nguyên liệu, lao động, thị trường.