Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhận xét nào không đúng với sự phân bố các dân tộc ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết nhận xét nào không đúng với sự phân bố các dân tộc ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Dân tộc Kinh phàn lớn tập trung ở các đồng bằng châu thổ và ven biển.

B. Phàn lớn các dân tộc ít người phân bố tập trung tại miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

C. Tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu là dân tộc Kinh sinh sống.

D. Người Hoa sống tập trung nhiều nhất ở Móng Cái (Quảng Ninh).

D. Người Hoa sống tập trung nhiều nhất ở Móng Cái (Quảng Ninh).