Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tính kỉ luật của người lao động rất cao.                   B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

C. Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.                     D. Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.
A. Tính kỉ luật của người lao động rất cao.