Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít người có số dân trên 1 triệu người ở nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc ít người có số dân trên 1 triệu người ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nùng, Thái, Mường, Khơ Me, Hmông.                       B. Tày, Thái, Hoa, Khơ Me, Hmông.

C. Tày, Thái, Mường, Khơ Me, Hmông.                          D. Tày, Thái, Mường, Dao, Hmông.

C. Tày, Thái, Mường, Khơ Me, Hmông.