Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta là

Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ranh giới bên ngoài của lãnh hải.

B. đường cơ sở.

C. ranh giới bên ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải.

D. ranh giới bên ngoài của vùng đặc quyền kinh tế.

A. ranh giới bên ngoài của lãnh hải.