Đô thị hóa có tác động mạnh mẽ chủ yếu đến

Đô thị hóa có tác động mạnh mẽ chủ yếu đến

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nâng cao mức sống của toàn xã hội.                            B. Thu hút nhiều việc làm.

C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.                                          D. giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.