Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Là một vấn đê kinh tế - xã hội gay gắt.

B. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.

C. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao.

D. Ti lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn Hà Nội.

D. Ti lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn Hà Nội.