Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi phổ biến loại đất nào sau đây?

Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi phổ biến loại đất nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Feralit nâu đỏ và đất mùn thô.                              
B. Feralit có mùn và mùn thô.
C. Feralit nâu đỏ và phù sa.                                          
D. Feralit có mùn và đất mùn.

D đúng