Biên độ nhiệt của phần lãnh thổ phía Nam thấp hơn phía Bắc nước ta là do phần lãnh thổ này

Biên độ nhiệt của phần lãnh thổ phía Nam thấp hơn phía Bắc nước ta là do phần lãnh thổ này

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. có vùng biển rộng.                                                         B. chủ yếu địa hình là núi.

C. có vị trí gần xích đạo.                                                    D. nằm gần chí tuyến Bắc.

C. có vị trí gần xích đạo.