Diện tích đất nông nghiệp nước ta bị thu hẹp chủ yếu do sự phát triến của

Diện tích đất nông nghiệp nước ta bị thu hẹp chủ yếu do sự phát triến của

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. công nghiệp hóa, đô thị hóa.                                        B. hiện đại hóa, cơ khí hóa.

C. đô thị hóa, cơ giới hóa.                                                 D. cơ giới hóa, thủy lợi hóa.

A. công nghiệp hóa, đô thị hóa.