Biện pháp nào sau đây không phù hợp với việc cài tạo tự nhiên ờ Đông bằng sông Cửu Long?

Biện pháp nào sau đây không phù hợp với việc cài tạo tự nhiên ờ Đông bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khai thac rừng ngập mặn để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.

B. Đẩy mạnh khai thác các nguồn lợi thủy sản khi lũ về.

C. Chia ruọng thành các ô nhỏ nhằm thuận tiện cho việc thau chua, rửa mặn.

D. Lai tạo các giống lúa chịu phèn, chịu mặn.

A. Khai thac rừng ngập mặn để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.