Nguyên nhân nào làm cho chăn nuôi ở Đông Nam Á chưa trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp?

Nguyên nhân nào làm cho chăn nuôi ở Đông Nam Á chưa trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Nguyên nhân nào làm cho chăn nuôi ở Đông Nam Á chưa trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp?

A. Nhiều thiên tai, dịch bệnh.

B. Hiệu quả chăn nuôi thấp.

c. Cơ sở vật chất lạc hậu, thức ăn chăn nuôi chưa đảm bảo.

D. Giống gia súc chất lượng thấp.

B. Hiệu quả chăn nuôi thấp.