Vùng nào sau đây có năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay?

Vùng nào sau đây có năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                   B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                             D. Đồng bằng sông Cửu Long.

A. Đồng bằng sông Hồng.