Quá trình hình thành đất íeralit diễn ra mạnh ở vùng

Quá trình hình thành đất íeralit diễn ra mạnh ở vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đồng bằng nước ta.                                                        B. ven biển nước ta.

C. đồi núi thấp nước ta.                                                      D. núi cao nước ta.

C. đồi núi thấp nước ta.