Việc đẩy mạnh cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế - xã hội?

Việc đẩy mạnh cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế - xã hội?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng cường xuất khẩu lao động.                                B. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

c. Mở rộng các hoạt động dịch vụ.                                 D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa.

D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa.