Sự chuyến biến cơ cấu khu vực I ở nước ta là

Sự chuyến biến cơ cấu khu vực I ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tỉ trọng ngành dịch vụ ngày càng tăng.                     
B. tỉ trọng ngành chăn nuôi ngày càng tăng.
C. tỉ trọng ngành trông trọt không thay đổi.                  
D. chăn nuôi chiếm tỉ trọng lớn nhất.
B