Kinh tế biển có vị trí ngày càng quan trọng ở nước ta là do

Kinh tế biển có vị trí ngày càng quan trọng ở nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. biển nước ta giàu nguồn lợi sinh vật, khoáng sản.

B. biển nước ta có điều kiện phát triển du lịch biển đảo.

C. biển nước ta có điều kiện phát triển giao thông hàng hải quốc tế.

D. xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế làm cho biên có ý nghĩa quan trọng.

D. xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa kinh tế làm cho biên có ý nghĩa quan trọng.